Officers

President
Yasushi Ueda
Vice Presidents
 • Tomio Murata
 • Hitoshi Watanabe
 • Hiromi Kaneko
 • Ken Tsuda
Directors
 • Hiroshi Shoji
 • Hideyuki Sumi
 • Masaaki Yoshimura
 • Tohru Okayasu
 • Nobutoshi Giga
 • Akihito Sakakibara
 • Nobuhiro Shimizu
 • Naoki Sunamoto
 • Yasuhiro Moriguchi
 • Junko Koie
 • Shoji Shirota
 • Kazuyuki Suda
 • Atsuko Suto
 • Eigo Nasu
 • Naoki Matsuyama
 • Iwao Kanazawa
 • Junri Shibayama
 • Masaaki Hamano
 • Masaharu Mohri
Auditors
 • Masao Yanaga
 • Tsuyoshi Koya
 • Naoto Yagi
General Secretary
 • Yuzo Tomimura